Onze kenmerken

Het P.S.B.O. is een onafhankelijk platform voor bewonersoverleggen, die participeren in thema’s die bewoners bezighouden, zoals Milieu, Verkeer, Veiligheid, Groenvoorziening en Leefbaarheid in de wijken van Best. Hierbij moet er ruimte zijn voor de verschillen in aanpak en doelstelling van de bewonersoverleggen.

Het P.S.B.O. is een loket waar bewoners en bewonersoverleggen kunnen aankloppen voor advies, informatiewinning en het vragen van ondersteuning voor bewonersinitiatieven.

Het P.S.B.O. wil als dat nodig is, bewonersoverleggen proactief benaderen om deel te nemen aan initiatieven die vanuit externe organisaties of gemeente worden geïnitieerd. Een periodieke bijeenkomst voor alle bewonersoverleggen om voortgang bij werkgroepen, initiatieven en ervaringen te delen maakt daar onderdeel van uit.

Het P.S.B.O. is bij de hierboven genoemde initiatieven geen discussiepartner, maar verbinder en netwerker. Het zal adviseren en ondersteunen bij het in contact brengen van de organisaties die nodig zijn om een bewonersinitiatief te realiseren.

Het P.S.B.O. gaat bewonersoverleggen meer bij elkaar brengen om samen te werken bij initiatieven met gelijke doelstelling. Hierdoor krijgen initiatieven meer draagvlak en kan kennis en ervaring gedeeld worden. Door deze schaalvergroting wordt de kans op realisatie van een bewonersinitiatief vergroot.

Het P.S.B.O. gaat geen uitvoerende rol aan bij bewonersinitiatieven, maar gaat als dat nodig is ondersteunen in de opstartfase. Initiatieven worden ondergebracht in werkgroepen op basis van het thema. De basis van de werkgroepen wordt ingevuld door leden van bewonersoverleggen of door de bewonersoverleggen voorgedragen wijkbewoners. Daarbij is het doel om zoveel mogelijk mensen met kennis en/of ervaring van het thema bij elkaar te brengen.

Het P.S.B.O. wil naast de bewonersoverleggen, ook een loket zijn voor andere lokale bewonersorganisaties die willen participeren in thema’s die bewoners bezighouden. Zo ontstaat een breed gedragen platform met een grote achterban met meer kennis en ervaring om bewonersinitiatieven te realiseren.

In de basis is het P.S.B.O. er voor de bewoners en bewonersoverleggen. De bewonersoverleggen versterken daarbij ons bereik.

Aantekeningen bij deze kenmerken

Het P.S.B.O. stelt zich onafhankelijk op tegenover de gemeente. We moeten er wel bewust van zijn dat de gemeente in de meeste gevallen nodig is om bewonersinitiatieven gerealiseerd te krijgen. Voor het realiseren van de meeste bewonersinitiatieven is bijvoorbeeld subsidie nodig en moet het passen in het gemeentelijk beleid. Mogelijk dat een relatie met de gemeenteraad en college wenselijk is om een onenigheid over gemeentelijk beleid bespreekbaar te maken. De gemeente maakt dus wel degelijk deel uit van het P.S.B.O.-netwerk.

De bewonersoverleggen bepalen zelf de prioriteiten van de bewonersinitiatieven door hier zelf actief aan deel te nemen of door voorgedragen wijkbewoners actief te laten deelnemen.